БАД лого

БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

          
                ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 
                Чл. 12 от Устава:


      /1/ Членството в сдружението е доброволно.


            /2/Кандидатът подава молба до ръководството на една от структурите, в която желае да членува, като декларира, че е запознат и приема разпоредбите  на Устава. Кандидатите – юридически лица представят молбата с преписи от документите си за регистрация, Удостоверение за актуално състояние /УАС/ и препис от решението на управителните си органи за членство в сдружението.


            /3/ Ръководството на структурата  внася на събрание молбата за членство. Членството се придобива от датата на решението на събранието и се вписва в книжата на сдружението.начало