БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

Българското астронавтическо дружество (БАД) е основано от група учени, инженери и специалисти в гр.София на 08.12.1957 г. − два месеца след извеждането в орбита на Първия изкуствен спътник на Земята “Спутник” на 04.10.1957 г. От датата на учредяването си БАД е доброволна, демократична, обществена научна организация, чиято цел е да спомага за развитието на космическите и авиационните изследвания и приложените им дейности. Отначало БАД е формирана като секция по “Астронавтика” към Софийския аероклуб на Доброволната организация за съдействие на отбраната (ДОСО), а по-късно през 1963 г. се отделя като самостоятелна организация и става колективен член на Съюза на научните работници (СНР) в България (до 1984 г.).
През 1958 г. БАД става член на Международната федерация по астронавтика (МАФ), а нейният председател − акад. Никола Бонев, е избран за вицепрезидент на МАФ (1961-1963). Известни български учени редовно участват с доклади и научни съобщения в ежегодно провежданите конгреси на МАФ. Приносът на българските учени в изследване на космическото пространство и резултатите от организираните наблюдения за полета на Първия изкуствен спътник на Земята получават висока оценка от ръководството на МАФ. За този принос и съдействието на акад. Никола Бонев ръководството на МАФ решава 13-ият конгрес да се проведе в гр. Варна (23-30.09.1962 г.). Гост на конгреса е вторият космонавт на планетата Герман Титов.
 С оглед на по-нататъшното усъвършенстване на управлението на БАД се правят изменения в неговите ръководни органи. На проведеното през 1963 г. Общо събрание се приема първият Устав на Българско астронавтическо дружество с Централно ръководство (ЦР) и Бюро. ЦР определя броя на членовете на Бюрото, които съгласно Устава, могат и да не бъдат членове на ЦР. Този принцип остава в сила до 1975 г., от когато за членове на Бюрото се избират само членове на ЦР. Тези органи за управление на БАД се запазват до 1997 г., когато по решение на СГС-ф.о. Бюрото на ЦР става Изпълнително бюро.
По инициатива на Централното ръководство на БАД, на младежи и на административни ръководители, в различни години се основават клонове, секции и клубове на БАД в следните градове: София, Варна, Пловдив, Ловеч, Стара Загора, Велико Търново, Ямбол, Шумен, Хасково, Троян, Кърджали, Враца, Благоевград, Русе.
БАД си поставя за изпълнение следните основни задачи: -   да съдейства за организиране и провеждане на изследване на космическото пространство и реализиране на космически проекти на договорни и на доброволни начала; -     да инициира използването и внедряването на резултатите от космическите изследвания в различни области на икономиката на страната; -     да разпространява научни знания за космическите постижения чрез лектории, курсове, школи и чрез други форми.
За изпълнение на тези задачи ръководството на БАД организира клонове, секции и клубове в различни селища, в учебни и научни заведения, в производствени предприятия и други организации в страната, в които членуват учени от инженерно-техническите, астрономическите, физико-математическите науки, както и от областта на космическата биология и медицина, космическото право и други, а също и младежи, които проявяват интерес към космонавтиката.
Членовете на БАД провеждат научни изследвания и популяризиране на постиженията в следните направления: астрономия; космически съобщения; физика на космоса; механика на космическите полети; дистанционни методи за аеро- и космически изследвания на Земята; космическа геодезия; космическо уредостроене; авиационна и космическа биология и медицина; социално-икономически проблеми на космическите полети; космическа метеорология; история на космонавтиката и авиацията.

начало